1. Bodová pole (polohová i výšková)
- stabilizace bodů, měření a výpočty, využití systému GPS
- PBPP, budování a projektování bodových polí
- výšková bodová pole, nivelace
- vytyčovací sítě
2. Geometrické plány
- geometrický plán na vyznačení budovy nebo jejího vnějšího obvodu
- geometrický plán pro rozdělení pozemku, změnu hranice pozemku
- geometrický plán na vyznačení věcného břemene
- geometrický plán pro doplnění katastru o pozemek vedený ve zjednodušené evidenci (ZE)
3. Vytyčení hranic pozemků
- vytyčení vlastnické hranice a stabilizace lomových bodů
- vytyčovací náčrt a protokol o vytyčení, předání vytyčené hranice v terénu
4. Vytyčení stavebních objektů, inženýrských sítí
- komplexní vytyčovací práce
5. Zaměření polohopisu a výškopisu
- zaměření skutečného provedení stavby
- stavební zaměření objektu, 3D, profily, řezy
- měření deformací a posunů objektů
- zaměření inženýrských sítí
6. Fotogrammetrické práce
- vyhotovení ortofotomapy
- vyhotovení digitálního modelu terénu
- fotoletecké práce, aerotriangulace
- geografický informační systém
- fotogrammetrické vyhodnocení – podrobné mapování
- 3D laserové skenování
7. Výpočet kubatur
- zaměření, dokumentace a výpočet objemu
8. Digitalizace, vektorizace

9. Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností
- geometrického plánu a dokumentace o vytyčení vlastnické hranice pozemku
- dokumentace o zřízení, obnovení nebo přemístění bodu PBPP a o zaměření předmětu měření, které jsou obsahem základních státníchmapových děl
- geodetického podkladu pro výstavbu, dokumentace o vytyčovací síti, dokumentace o vytyčení prostorové polohy, rozměru a tvarustavby